v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 

Zakład Gospodarki Komunalnej wPuchaczowie zwany dalej Zakładem, jest zakładembudżetowym utworzonym na mocy Uchwały Nr XV/108/91 Rady Gminy w Puchaczowie z dnia 15 listopada 1991 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie.

 

Cele i zadania Zakładu

1.      Zakład realizuje zadania własne gminy w zakresie wskazanym w ust.2.

2.      Do zadań Zakładu należy:

1)      Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz eksploatacja i utrzymanie gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz urządzeniami wodociągowymi i ujęciami wody,

2)      Zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz eksploatacja i utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz urządzeniami kanalizacyjnymi i oczyszczalnią ścieków a także opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

3)      Budowa, rozbudowa, modernizacja, remonty sieci oraz urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,

4)      Prowadzenie Punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)      Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni gminnej
i zadrzewień,

6)      Utrzymanie oraz budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty dróg, chodników
i placów gminnych,

7)      Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi,

8)      Zaopatrzenie w energię cieplną,

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów