Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu (transportu) gnojowicy zlokalizowanych na terenie Gminy Puchaczów.

Zapisy na wywóz nieczystości płynnych (szambo i gnojowica) beczką asenizacyjną odbywają się telefonicznie pod nr tel. (0-81) 75 75 188 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu tj. od godz. 700 do godz. 1500 lub osobiście w sekretariacie począwszy od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca na miesiąc następny. Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych usługą zapisy mogą być przerwane każdego dnia po zapełnieniu limitu miejsc na dany miesiąc.

Prosimy o stosowanie się do wyżej opisanej procedury zgłaszania zlecenia wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych ze względów na bardzo duże zainteresowanie nią mieszkańców Gminy Puchaczów.  W przypadku wykorzystania limitu miejsc na dany miesiąc Zakład odmówi wykonania usługi.

Ponadto informujemy, że na terenie Gminy Puchaczów działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych prowadzą także inne firmy. Szczegółowych informacji na temat firm, którym zostały udzielone zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tel. 81 75 75 012).

Zakład nie prowadzi usługi opróżniania, transportu i unieszkodliwiania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (kod odpadu 19 08 99). W celu wykonania takiej usługi należy skontaktować się z firmą działającą na terenie powiatu Łęczyńskiego posiadającą pozwolenie na transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 08 99. Wykaz takich firm można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w Wydziale Ochrony Środowiska, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.

 

 

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów