Puchaczów, dnia 04.07.2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie przypomina, że

obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.328) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

Ponadto dodatkowe ilości wody wpływającej do sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków powodują wzrost kosztów ich funkcjonowania co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ponoszonych przez Państwa odpłatności za 1 m3 oczyszczanych ścieków.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości. 

Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie będzie przeprowadzał kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów